پایان نامه ها

ردیف

عنوان پایان نامه های  کارشناسی  ارشد و دکتری

سال دفاع

نام دانشجو

1

توحید و سلامت روانی در معارف علوی

1394

اح‍م‍د اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی

2

تصحیح و تعلیق کتاب الفتاوی و المسایل علامه محمد مهدی نراقی (ره) بانگاهی تطبیقی به کتاب جواهر الکلام

1392

فرشته سلیمانی

3

بررسی مبانی فقهی قصاص از دیدگاه ملامحسن فیض کاشانی براساس کتاب مفاتیح الشرایع مطابق باآرای امام خمینی (ره)

1392

ابراهیم عارفیان

4

بررسی موانع ارث در فقه مقارن و حقوق فرانسه

1392

عباد درخشه

5

مقدمه،تصحیح کتاب حواله،کفاله،صلح،ودیعه،عاریه شرح برقواعد الاحکام علامه (ره)اثر میرزافخرالدین نراقی (ره)

1392

آذر اقبالی

6

ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ ب‍ر م‍ب‍ی‍ع‌ ش‍رطی‌

1390

م‍ج‍ت‍ب‍ی چ‍ه‍ارس‍وق‍ی‌

7

ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دی‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)

1391

اع‍ظم ک‍ری‍م‍ی‌

8

نگرش تطبیقی احکام ثانویه در فقه امامیه و اهل سنت

1392

محسن قطان کاشانی

9

بررسی فقهی و تحلیلی آیات الاحکام (قصاص ودیات)از دیدگاه حضرت امام خمینی و اهل سنت

1392

محسن تقاعدی فینی

10

بررسی تطبیقی شرایط داوطلبان قضا در قانون مدنی فقه امامیه با محوریت تحریرالوسیله

1393

سیدمحمد حسینی بغداد آبادی

11

ماهیت رشوه و جرایم کیفری آن در فقه تطبیقی و حقوق غرب

1393

خدیجه رئیسی وستگانی

12

مقدمه،تصحیح و تعلیق کتاب دین ورهن از شرح برقواعد الاحکام علامه حلی تالیف میرزا فخرالدین نراقی

1391

صدیقه ریحانی

13

بررسی مساله کفار ورود کفار و اهل کتاب به اماکن تاریخی ( از دیدگاه فقه امامیه با نگاه به صنعت گردشگری)

1394

محمد جواد  زارع رشکوئیه

14

مقدمه، تصحیح و تعلیق کتاب الغصب شرح برقواعد علامه حلی اثر علامه میرزا فخرالدین نراقی (ره)

1393

زهرا سجادیان

15

بررسی احکام اعتکاف در فقه امامیه

1393

زهرا اکبر زاده

17

بازخوانی، تصحیح و تعلیق کتاب (صوم) از منهاج الامه فی شرح الروضه البهیه اثر محمد نصیرین حاج ملااحمدنراقی(ره)

1394

اصغر ملاحی

18

بررسی مهریه در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران

1394

زینب ﺧدادوﺳت آراﻧﯽ

19

بررسی احکام فقهی –حقوقی جنین در فقه مقارن و حقوق

 موضوعه ایران

1394

عزیزه نوریان طولارود

20

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق ایران

1393

نرجس خواتون رفیعی فاضل

22

بازخوانی، تصحیح و تعلیق کتاب المیاء تا پایان مطهرات از منهاج الامه فی شرح الروضه البهیه –نیمه جلداول-اثر محمدنصیرین حاج ملااحمدنراقی(ره)

1391

حسن نقیان

23

بازخوانی ،تصحیح و تعلیق کتاب شرح مفاتیح الشرایع ( ابواب، صلح، اقاله، دین، رهن ، ضمان ، حواله ،کفالت ) اثر محمد هادی بن محمد نورالدین کاشانی

بدون تاریخ

محمد شیخ زاده نوش آبادی

24

نقدوبررسی دیدگاه های مستشرقان پیرامون امام علی(ع)ونهج البلاغه

1391

هادی خانی آرانی

25

نقد و بررسی تطبیقی جهانی سازی امنیت در سیره علوی (باتکیه بر نهج البلاغه) و تمدن غرب

1393

ف‍اطم‍ه‌ب‍ره‍ان‍ی‍ان‌

 

26

نماز و آثار آن در معارف علوی با تاکید بر نهج‌البلاغه

1393

زینب تونئی

27

نقش امیرالمونین علی (ع) در شکوفایی دانش اخلاق اسلامی

1390

زهرا زمانی قورتانی

28

آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ ب‍ا دوس‍ت‍ان‌ در م‍ع‍ارف‌ ع‍ل‍وی‌.

1395

س‍م‍ی‍ه س‍الاری‌

 

29

منهاج الامه فی شرح روضه البهیه علامه میرزا محمد نصیر نراقی (کتاب الصلوه) الفصول الرابع-الخامس-السادس

1394

حمید شاه مرادی

31

بررسی مبانی و موارد مجازات اعدام در فقه امامیه و حقوق ایران

1391

معصومه نیک منش

32

بررسی تحلیلی آیات الاحکام نکاح و طلاق در فقه امامیه و حقوق  موضوعه

1391

عبدالحمید پورنیا

33

تأثیر مکتب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بر نهضت ترجمه

1390

طیبه شیخ علیان

34

بررسی و تحلیل فقهی آیات الاحکام حدود و قصاص از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

1392

مریم شاداب

35

بررسی تطبیقی جهانی‌سازی امنیت در سیره‌ی علوی و تمدن غرب

 

1393

فاطمه برهانیان

36

دیدگاه فقهی مولی محمد محسن فیض کاشانی در باب (قضاء و شهادات) بر اساس مفاتیح الشرایع

1387

علی ابوالحسنی

37

بررسی تحقیق و بررسی تصحیح و باز خوانی کتاب لوامع الاحکام علامه ملا محمد مهدی نراقی

1388

زهرا تقوایی

39

بازخوانی تصحیح و تعلیق کتاب فرائض شرح قواعد علامه میرزا فخرالدین نراقی(ره)

1395

سمیه سلعاسی

40

بررسی و تجزیه و تحلیل موانع ادله اثبات دعوا در حقوق خصوصی ایران

1396

علی طلیقی

41

داوری تجارت در بستر فضای مجازی ( آنلاین)

1397

فهیمه جهازیان