فرهاد زمانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶فیزیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۹فیزیکمرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
دکترای تخصصی۱۳۸۷فیزیکمرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان