تولید اسکالرهای شوینگر در فضازمان پاددوسیته (۳+۱) بعدی

نویسندگانفاطمه منعمی، فرهاد زمانی
همایشهمایش ملی گرانش و کیهان‌شناسی 1397
تاریخ برگزاری همایش۳ و ۴ بهمن ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهپژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی
چکیده مقاله

در این مقاله به مسأله تولید زوج‌های اسکالر شوینگر در فضازمان پاد-دوسیته در (1+3) بعد می‌پردازیم. کنش میدان اسکالر بارداری که به فضازمان زمینه پاد-دوسیته جفت شده و با میدان الکتریکی ثابتی برهم‌کنش دارد را می‌نویسیم. برای کوانتش میدان، با توجه به جواب‌های معادله میدان کلاسیک، مدهایی را در نظر می‌گیریم که پدیده تونل‌زنی از سد در پیمانه‌های وابسته به مکان را توجیه می‌کنند. در واقع، با توجه به تصویر فاینمن-استوکلبرگ؛ حالت خلأ in را متناظر با دریای دیراک که زوج‌های مجازی نابود می‌شوند در نظر می‌گیریم در حالی‌که حالت خلأ out را با تولید زوج از میدان الکتریکی معادل می‌گیریم. در نتیجه می‌توان بطور تقریبی میدان کوانتومی را بر حسب عملگرهای خلق و فنا نوشت و ضرایب بوگلیوبف را به‌دست آورد و تولید اسکالرهای شوئینگر را مطالعه نمود.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: اثر شوینگر، فضازمان پاددوسیته، ضرایب بوگلیوبف، نرخ تولید ذره