امیر قنبرپور نصرتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴تربیت بدنیگیلان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷تربیت بدنی- برنامه ریزی و مدیریت ورزشیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲تربیت بدنی- برنامه ریزی و مدیریت ورزشیخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

مدیر گروه علوم ورزشی

استاد نمونه آمورزشی گروه علوم ورزشی در سال ۹۴

استاد نمونه آمورزشی گروه علوم ورزشی در سال ۹۶

استاد نمونه آمورزشی دانشکده علوم انسانی در سال ۱۴۰۰

حقوق و اخلاق ورزشی

اصول ومبانی تربیت بدنی

تاریخ تربیت بدنی

روش شناسی تحقیق

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

مدیریت سازمان های ورزشی

روش های آموزش در تربیت بدنی

والیبال تخصصی

فوتبال تخصصی

متون تخصصی در تربیت یدنی

آمار توصیفی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰----
سمینار در فیزیولوژی ورزشی و تندرستی ۹-۸
-
۱۰-۱۲--
روش‌های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی ۱۱-۱۰
روش‌های آماری در فیزیولوژی ورزشی ۱۱-۱۰
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
متون خارجی در علوم ورزشی ۱۵-۱۴
روش‌های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی ۱۵-۱۴
مبانی مدیریت ۱۵-۱۴
--
۱۶-۱۸-
متون خارجی در علوم ورزشی ۱۷-۱۶
-
مبانی مدیریت ۱۷-۱۶
--
۱۸-۲۰------