فتحعلی قشقائی فر

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰-
بافت فرش 1 ۹-۸
-
کارگاه صنایع دستی 2
--
۱۰-۱۲--
بافت فرش 4
کارگاه صنایع دستی 2
--
۱۲-۱۴--
بافت فرش 4 ۱۳-۱۲
---
۱۴-۱۶
کارگاه صنایع دستی 2
کارگاه صنایع دستی 2
بافت فرش 1
بافت فرش 4
بافت فرش 3
رنگ‌شناسی تخصصی در فرش
-
۱۶-۱۸
کارگاه صنایع دستی 2
کارگاه صنایع دستی 2
بافت فرش 1
بافت فرش 4
بافت فرش 3
--
۱۸-۲۰-
کارگاه صنایع دستی 2 ۱۹-۱۸
بافت فرش 1
-
بافت فرش 3
--