نقش برهمکنش هایپرون – هایپرون در تعیین ساختار ماده ستارگان نوترونی

نویسندگانمهدی غضنفری مجرد,روح اله عرب سعیدی
همایشبیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

بر ا ساس تقریب میدان - میانگین نیمه کلاسیکی توماس- فرمی ساختار ماده باریونی برر سی می گردد. با ارائه شکل صریح پتانسیل شیمیایی برای تمام ذرات، فراوانی ذرات و معادله حالت برای رده وسیعی از چگالیهای های باریونی که در اخترفیزیک مورد توجه هستند، تعیین می گردند. الکترونها و میونها در این مدل به منظور خنثی کردنبار الکتریکی کل این ماده و پایدارکردن آن در برابر واپاشی بتا در نظر گرفته شده و رفتار نسبیتی دارند . این چهاچوب نیمه کلا سیکی کمک میکند تا حالات ذرات دیگر به سادگی تو سط موقعیت و تکانه شان در فضای فاز تعیین گردند.