تعیین معادله حالت ماده هستهای نامتقارن برحسب شکل صریح پتانسیل شیمیایی نوکلئونها در دمای های معین

نویسندگانمهدخت مینایی بیدگلی,مهدی غضنفری مجرد
همایشکنفرانس فیزیک ایران 94
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایشمشهد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در چهارچوب تقریب توماس- فرمی تابع توزیع برای ماده هستهای نامتقارن در دمای متناهی بر اساس شیوه جرم موثر تعمیم یافته تعیین می شود. با استفاده ازبرهمکنشی نوکلئون- نوکلئون مایرز و سوانسکی در فضای فاز به عبارتی صریح برای پتانسیل شمیایی نوکلئونها که تابع چگالی و دماست رسیده ایم که به کمک آن فشاردر معادله حالت ماده هسته ای نامتقارن بررسی می شود.