نقش جرم مؤثر تعمیم یافته در پتانسیل میدان میانگین و انرژی جنبشی تک ذره در فضای فاز

نویسندگانسیده کبری موسوی خرشتمی,مهدی غضنفری مجرد
همایششانزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و ششمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۴
محل برگزاری همایشخرم آباد
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

بر اساس تقریب میدان میانگین نیمهکلاسیکی توماس- فرمی، ساختار ماده هستهای بررسی گردید و با انجام وردش تابعی به کمیتهایی تحت عنوان جرم مؤثر که تنها تابع چگالی است و جرم مؤثر تعمیم یافته نوکلئونی که علاوه بر چگالی به دما نیز بستگی دارد، رسیدیم. در این مدل آماری، تاثیر دما ، چگالی و پارامتر عدم تقارن برروی جرم مؤثر، جرم مؤثر تعمیم یافته، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل تک ذره بررسی شده است. درتعیین کمیتهای مختلف ترمودینامیکی با کاهش قابل توجه زمان محاسیه، مواجه شده ایم که نتایج به دست آمده در توافق خوبی با داده های تجربی اند.