بررسی پتانسیل مؤثر تک ذره و تابع توزیع فرمی-دیراک در ماده هسته ای نامتقارن براساس جرم مؤثر تعمیم یافته

نویسندگانسیده کبری موسوی خرشتمی,مهدی غضنفری مجرد
همایشبیست ویکمین کنفرانس هسته ای ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

خواص ترمودینامیکی برای ماده هسته ای نا متقارن در چهارچوب تقریب توماس فرمی بررسی می شود.با استفاده از برهمکنش نوکلئون-نوکلئون مایرز وشواتکی و با انجام وردش تابعی انرژی آزاد کل سیستم نسبت به تابع توزیع نوکلئونی در فضای فاز به عبارتی برای جرم موثر تعمیم یافته نوکلئونی که تابع چگالی و دما است، رسیده ایم. در این مدل آماری تاثیر دما برروی جرم موثر تعمیم یافته و همچنین کمیتهای گوناگون ترمودینامیکی نظیر آنتروپی انرژی آزاد و فشار بررسی می شود.