رضا قضاوی

8-10

10-12

14-16

16-18

شنبه

رساله دانشجویان دکتری

شناخت منابع طبیعی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

آبخیزداری شهری

هوا و اقلیم شناسی

رساله دانشجویان دکتری- جلسات دانشکده

رفع اشکال دانشجویان دکتری

دوشنبه

هوا و اقلیم شناسی

رفع اشکال کارشناسی

پایان نامه دانشجویان ارشد

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

شناخت منابع طبیعی

رفع اشکال کارشناسی

مشاوره دانشجویان دکتری

پایان نامه دانشجویان ارشد

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان دکتری

مهندسی حفاظت آب و خاک پیشرفته

رساله دانشجویان دکتری- جلسات دانشگاه

مطالعه و پژوهش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مرتع و آبخیزدارییزد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶علوم و مهندسی آبخیزداریتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۷علوم و مهندسی آبخیزداریرن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ، دانشگاه کاشان،1391
 • مدیر دانشجویی دانشگاه، دانشگاه کاشان، 1390-1393
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه شیراز، 1388-1390
 • سطح کارشناسی:

هیدرولوژی ، آبخیزداری، هوا و اقلیم شناسی, فیزیک و هواشناسی، حفاظت آب و خاک، اصول مدیریت آب و خاک،

 • سطح کارشناسی ارشد و دکتری:

حفاظت آب و خاک پیشرفته، تخریب زمین و بیابان زایی، هیدرولو‍ژی شهری، کنترل سیل، مدیریت منابع آب، ارزیابی طرحهای بیابان، هیدرولوژی مناطق خشک،  کیقیت آب

 • حفاظت آب و خاک
 • فرسایش آبی
 • سطوح آبگیر و جمع آوری رواناب ها
 • تا ثیر تغییر کاربری اراضی و شهری شدن بر رواناب، تبخیر و تعرق
 • هیدرولوژی  شهری
 • تغذیه مصنوعی با تاکید بر روابط متقابل آب های سطحی و زیرزمینی
 • مدیریت حوضه های آبخیز

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله مهندسی اکوسیستم بیایان

ساعات حضور

 حضور در دانشکده: شنب تا چهار شنبه با هماهنگی قبلی پاسخگوی دانشجویان عزیز هستم. همچنین در طول هفته از ساعت ۷ صبح تا ۲۳ می توانید از طریق شبکه های مجلزی و یا تلفن همراه سوال های خود را مطرح نمائید. در ضمن برنامه کلاس ها و ساعات مشاوره به شرح جدول زیر است

۸-۱۰

۱۰-۱۲

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

شنبه

رساله دانشجویان دکتری

شناخت منابع طبیعی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

یکشنبه

آبخیزداری شهری

هوا و اقلیم شناسی

رساله دانشجویان دکتری- جلسات دانشکده

رفع اشکال دانشجویان دکتری

دوشنبه

هوا و اقلیم شناسی

رفع اشکال کارشناسی

پایان نامه دانشجویان ارشد

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

شناخت منابع طبیعی

رفع اشکال کارشناسی

مشاوره دانشجویان دکتری

پایان نامه دانشجویان ارشد

چهار شنبه

مشاوره دانشجویان دکتری

مهندسی حفاظت آب و خاک پیشرفته

رساله دانشجویان دکتری- جلسات دانشگاه

مطالعه و پژوهش