رضا قضاوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مرتع و آبخیزدارییزد
کارشناسی ارشد۱۳۷۶علوم و مهندسی آبخیزداریتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۷علوم و مهندسی آبخیزداریرن

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ، دانشگاه کاشان،1391
 • مدیر دانشجویی دانشگاه، دانشگاه کاشان، 1390-1393
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه شیراز، 1388-1390
 • سطح کارشناسی:

هیدرولوژی ، آبخیزداری، هوا و اقلیم شناسی, فیزیک و هواشناسی، حفاظت آب و خاک، اصول مدیریت آب و خاک،

 • سطح کارشناسی ارشد و دکتری:

حفاظت آب و خاک پیشرفته، تخریب زمین و بیابان زایی، هیدرولو‍ژی شهری، کنترل سیل، مدیریت منابع آب، ارزیابی طرحهای بیابان، هیدرولوژی مناطق خشک،  کیقیت آب

 • حفاظت آب و خاک
 • فرسایش آبی
 • سطوح آبگیر و جمع آوری رواناب ها
 • تا ثیر تغییر کاربری اراضی و شهری شدن بر رواناب، تبخیر و تعرق
 • هیدرولوژی  شهری
 • تغذیه مصنوعی با تاکید بر روابط متقابل آب های سطحی و زیرزمینی
 • مدیریت حوضه های آبخیز

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله مهندسی اکوسیستم بیایان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -