بررسی پتانسیلهای اکوتوریسم 'میدانگل'

نویسندگانزهرا خادمه الرسول,رضا قضاوی,سیدحجت موسوی
همایشاولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۵-۸
محل برگزاری همایشهمدان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گسترش صنعت گردشگری در مکانهایی که پتانسیل بالقوهء جذب گردشگر را دارند میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت رشد و توسعهء همه جانبهء جوامع میزبان به کار گرفته شود. وجود جاذبه یک عنصر لازم و نه کافی در جهت رشد و توسعهء صنعت گردشگری محسوب میشود، زیرا توسعهء صنعت گردشگری در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده، ارائهء خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران و نیز معرفی در جهت جذب گردشگران میباشد. استان فارس به لحاظ داشتن جاذبه های بیشمار تاریخی، فرهنگی، هنری و طبیعی از قطبهای مهم گردشگری کشور ایران محسوب میشود. در این میان، مناطق بیابانی این استان علیرغم داشتن ویژگیهای خاص و جذاب گردشگری به خوبی معرفی و شناخته نشده است. در این پژوهش که هدف از انجام آن بررسی و شناخت پتانسیلهای اکوتوریسمی منطقه میدان گل واقع در استان فارس است،پتانسیلهای طبیعی منطقه معرفی و با استفاده از روش پرسشنامه در دو بخش گردشگر و کارشناس، با استفاده از نظریات ایشان بررسی گردیده است. نتایج نشان میدهد منطقه از دید دو جامعه گردشگر و کارشناس دارای پتانسیلهای اکوتوریسمی بالایی است و میتواند به عنوان یکی از مناطق کویری جاذب گردشگر مطرح و معرفی شود.