مسعود همدانیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱شیمی کاربردیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۳شیمی فیزیکدانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۷۸شیمی فیزیک - کوانتومدانشگاه شیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادرسمی قطعیتمام وقت۳۱

سوابق اجرایی

۱۳۷۹-۱۳۸۲ مدیر مرکز پژوهشی اسانس دانشگاه کاشان

۱۳۸۳-۱۳۸۴ مدیر گروه نانو دانشگاه کاشان

۱۳۸۶-۱۳۸۸ رییس پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

 ادامه دارد-۱۳۹۸ رییس پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان