محمد هنرپیشه

برنامه نیمسال دوم-1403-1402---هنرپیشه

    ساعت

روز هفته

8-10

10-12

14-16

16-18

18-20

شنبه

علم مواد

امور پژوهشی

مشاوره تحصیلات تکمیلی

رفع اشکال

مشاوره تحصیلات تکمیلی (با وقت قبلی)

یک شنبه

امور پژوهشی

مبانی اندازه ­گیری تنش پسماند

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل دادن فلزات

آنالیز شکل دادن فلزات

مشاوره تحصیلات تکمیلی (با وقت قبلی)

دو شنبه

علم مواد

مبانی اندازه ­گیری تنش پسماند

شورای دانشکده

آنالیز شکل دادن فلزات

مشاوره تحصیلات تکمیلی (با وقت قبلی)

سه شنبه

پلاستیسیته عملی و تغییر شکل دادن فلزات

امور پژوهشی

مشاوره تحصیلات تکمیلی

رفع اشکال

مشاوره تحصیلات تکمیلی (با وقت قبلی)

چهار شنبه

امور پژوهشی

امور پژوهشی

مشاوره تحصیلات تکمیلی (با وقت قبلی)

سوابق اجرایی

مدیر گروه ساخت و تولید-۹۳-۱۴۰۰

معاون پژوهشی، نوآوری و کارآفرینی دانشکده مهندسی مکانیک-۱۴۰۰ تا کنون

استاد نمونه آموزشی-سال ۹۴

استاد برگزیده پژوهشی-سال ۹۷

استاد نمونه آموزشی-سال ۹۷

استاد نمونه پژوهشی-سال ۹۸

استاد نمونه آموزشی-سال ۱۴۰۰

استاد برگزیده آموزشی-سال ۱۴۰۱

 

شکل دهی فلزات

مبانی اندازه گیری تنش پسماند

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -