علی حسین زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۶فقه و اصولحوزه علمیه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیر گروه معارف اسلامی 5 سال

برگزیده کتاب سال حوزه

استاد نمونه آموزشی

استاد نمونه پژوهشی

محقق برگزیده گروه علوم تربیتی

زبان نهج البلاغه

بلاغت در نهج البلاغه

علوم بلاغی

علوم نهج البلاغخ

نحو کاربردی

 

کارشناس تربیتی

مبانی اندیشه اسلامی

سوابق پژوهشی

کارگاه اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه تفرش، ۱۳۹۱، ۳۲ ساعت.
کارگاه اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۱، ۳۲ ساعت.
کارگاه اخلاق حرفه‌ای، دانشگاه علم و فناوری و علوم پزشکی مازندران، ۱۳۹۲، ۳۲ ساعت.
کارگاه اخلاق حرفه¬ای، دانشگاه کاشان، ۱۳۹۲، ۴۸ ساعت.
کارگاه اخلاق حرفه‌ای، دانشگاه هنر تهران، ۱۳۹۲، ۳۲ ساعت
کارگاه اخلاق علمی و حرفه‌ای، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی(تربیت معلم)، ۱۳۹۳، ۳۲ ساعت.

 

مجله علمی پژوهشی اسلام و پژوهش های تربیتی

برنامه کاری هفتگی

ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۴۰۱

یکشنبه

۸  تا ۱۰ حضور

۱۰  تا ۱۲ علوم بلاغی

۱۴تا ۱۶ نسخه‌شناسی، تصحیح متن و ترجمه نهج‌البلاغه

۱۶ تا ۱۸ راهنمایی

 

دوشنبه

۸ تا ۱۰ راهنمایی

۱۰ تا ۱۲ اندیشه اسلامی ۱

 

سه‌شنبه

۱۰ تا ۱۲ راهنمایی

۱۴ تا ۱۶ راهنمایی

۱۶ تا ۱۸ اندیشه اسلامی ۱

 

چهارشنبه

۸ تا ۱۰ اندیشه اسلامی ۲

۱۰ تا ۱۲ اندیشه اسلامی ۲