علی حسین زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۸۶فقه و اصولحوزه علمیه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

مدیر گروه معارف اسلامی 5 سال

برگزیده کتاب سال حوزه

استاد نمونه آموزشی

استاد نمونه پژوهشی

محقق برگزیده گروه علوم تربیتی

زبان نهج البلاغه

بلاغت در نهج البلاغه

علوم بلاغی

علوم نهج البلاغخ

نحو کاربردی

 

کارشناس تربیتی

مبانی اندیشه اسلامی

سوابق پژوهشی

کارگاه های دانش افزایی برای اساتید دانشگاه های کشور 6 کارگاه

مجله علمی پژوهشی اسلام و پژوهش های تربیتی