عبدالله ایرانخواه

ساعات حضور

یکشنبه ها از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰

دوشنبه ها از ساعت ۹ صبح تا ۲۰

سه شنبه ها از ساعت ۹ صبح تا ۱۸

چهارشنبه ها از ۸ صبح تا ۱۴