جواد دیواندری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۶معماری و شهرسازیشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۲معماری گرایش تکنولوژی معماریشهید بهشتی