جواد دیواندری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۶معماری و شهرسازیشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۲معماری گرایش تکنولوژی معماریشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیات علمی گروه معماریرسمی قطعیتمام وقت۳۲

سوابق پژوهشی

دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات

عضو و مدیر گروه ساختمانهای پایدار در انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری