برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه دهی معماری گروه ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یک شنبه ها ساعت16-18
عنوان برنامه دهی معماری گروه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ها ساعت 10-12
عنوان آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی معماری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ها ساعت14-17
عنوان مصالح ساختمانی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ها ساعت 9-12