حسین کرمی طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی برق-الکترونیککاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی برق-الکترونیکصنعتی شریف
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی برق-ادوات میکرو و نانوالکترونیکصنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوترعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

افزاره های نیمه هادی

مهندسی افزاره های نانوالکترونیک

الکترونیک مبتنی بر گرافن و دیگر مواد دو بعدی

انتقال کوانتمی در افزاره های نانو الکترونیک

طراحی خصوصیات ترموالکتریکی در نانو مواد

الکترونیک

فیزیک الکترونیک

افزاره های نیمه هادی

نانو الکترونیک