برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فیزیک الکترونیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول Marks.pdf
عنوان مدارهای الکتریکی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ۱۴-۱۶
فایل پیوست اول Marks.pdf
طرح درس

تمرین های زیر از جلد اول کتاب نظریه های اساسی مدارها و شبکه، نوشته دکتر جبه دار حل گشته و تا آخرین جلسه ترم تحویل گردد. تحویل تمرین های فصل ۶ تا قبل از شروع امتحان پایان ترم امکان پذیر است. 

فصل ۴: تمرین شماره ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۲۳، ۳۷، ۴۳، ۵۱

فصل ۵: تمرین شماره ۵

فصل ۷: تمرین شماره ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۳۱، ۳۹، ۴۹، ۵۳،‌ ۵۷، ۵۸

عنوان الکترونیک ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ۱۰-۱۲
مکان برگزاری فردا، یکشنبه مورخ ۱۹ آذرماه، بین ساعات ۱۸ و ۲۰، جلسه آموزش نرم افزار در کلاس ۲۲۵ ساختمان اسلامی برگزار خواهد گردید.
فایل پیوست اول Marks.pdf