پایان نامه ها

پایان نامه های کارشناسی ارشد

- حسین عظیمی سن سنی، طراحی و مهندسی هدایت حرارتی نانونوارهای گرافنی دارای مدولاسیون عرض نوار، مهرماه ۱۳۹۶ (استاد راهنما)