موسی خلفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۱تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش فیزیولوژی ورزشیدانشگاه ارومیه
کارشناسی ارشد۱۳۹۳فیزیولوژی ورزشیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۷فیزیولوژی ورزشی- گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشیدانشگاه گیلان
فوق دكتری۱۴۰۰فیزیولوژی ورزشیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت

برنامه کاری هفتگی

برنامه آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1402-1401

ساعت

ایام هفته

9:30-8

11-9:30

12:30-11

12:30-14

15:30-14

17-15:30

شنبه

-

تربیت بدنی

حضور در دانشکده

ورزش 1

حضور در دانشکده

یکشنبه

تربیت بدنی

حضور درمجموعه تربیت بدنی

فوتبال

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

دوشنبه

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی

سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی

سه شنبه

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

فوتبال

تجویز فعالیت بدنی برای سالمندان

تجویز فعالیت بدنی برای سالمندان

چهارشنبه

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

-

-