محسن مرادیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲شیمی محضیزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۶شیمی آلییزد
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیمی آلیکاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیپیمانیتمام وقت۷