آزمایشگاه تحقیقاتی

نام آزمایشگاه: سنتز مواد نانوساختار آلی