پایان نامه ها

دکتری تخصصی:

 

عنوان: مطالعه ی رفتار الکتروشیمیایی و سازوکار واکنش برخی از مشتق های کتکول، هیدروکینون و 1،4-دی هیدروکسی آنتراکینون با هسته دوست های مختلف به منظور الکتروسنتز ترکیب های جدید و ارزیابی خواص نوری آن ها

تاریخ دفاع: بهمن ماه 1395   نقش در انجام رساله: استاد مشاور

 

کارشناسی ارشد:

 

عنوان: تهیه­ی کوپلیمر لاکتیک گلایکولیک اسید تصادفی به روش تراکمی مذاب در حضور نانوسیلیکا سولفوریک اسید و نانوسیلیکای اصلاح شده با قلع (II) کلرید

تاریخ دفاع: اردیبهشت ماه 1397  نقش: استاد راهنما

 

عنوان: تهیه­ی نیتروآلدول ها از طریق واکنش هنری با استفاده از نانوکاتالیزگرهای ناهمگن کمپلکس بازشیف مس (II) تثبیت شده برروی نانوذرات مگنتیت

تاریخ دفاع: شهریور ماه 1396  نقش: استاد راهنما

 

عنوان: تهیه ی برخی از مشتق های ایندول در حضور نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مایع یونی اسیدی به عنوان کاتالیزگر جدید در شرایط حرارتی و ریزموج

تاریخ دفاع: شهریور ماه 1396  نقش: استاد مشاور

 

عنوان: تهیه و شناسایی نانوذرات روی سولفید و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر ناهمگن در تهیه ی برخی مشتق های زانتن در شرایط حرارتی و فراصوت

تاریخ دفاع: مرداد ماه 1395  نقش: استاد مشاور

عنوان: تهیه نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با کمپلکس آلی روی (||) و کاربرد آن به عنوان کاتالیزگر جدید در سنتز برخی از مشتق های فرمامید در شرایط حرارتی و ریز موج

تاریخ دفاع: آبان ماه 1394  نقش: استاد مشاور

 

عنوان: تهیه و شناسایی نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با مایع یونی و کاربرد آن به عنوان یک کاتالیزگر در سنتز ترکیب های 4،3-دی هیدروپیریمیدینون در شرایط گوناگون

تاریخ دفاع: مرداد ماه 1394  نقش: استاد مشاور

 

عنوان: تهیه و شناسایی نانومایسل های حساس به محرک های محیطی برپایه کوپلیمرهای دوگانه دوست با قابلیت بارگذاری داروی ضد سرطان

تاریخ دفاع: شهریور ماه 1393  نقش: استاد مشاور

 

پروژه کارشناسی:

عنوان: تهیه ی برخی لیگاندهای بازشیف شامل گروه عاملی تیواتری 1394

عنوان: تهیه ی برخی مشتق های آمیدوآلکیل نفتول ها و بررسی ساختار آنها 1394