همبستگی از دیدگاه بیزی

نویسندگانمهدی شمس
همایشدومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳
محل برگزاری همایشدانشگاه تهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این مقاله میانگین نمونه و بهترین برآوردگر نااریب خطی در یک سری زمانی گاوسی مانا مقایسه می شوند.

کلید واژه ها: سری زمانی گاوسی مانا,بهترین برآوردگر نااریب خطی,نامساوی کانتوروویچ,توزیع پیشین