مجید نیکفر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی مکانیک تبدیل انرژیدانشگاه صنعتی اصفهان (دوره پژوهشی در پژوهشگاه انرژی کره جنوبی KIER)
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک تبدیل انرژیدانشگاه کاشان
کارشناسیمهندسی مکانیک - حرارت و سیالاتدانشگاه کاشان

سوابق اجرایی

رئیس پژوهشکده انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه کاشان- در حال خدمت

مهندسی فرآیند

شبیه سازی انرژی

طراحی معماری و انرژی 2

فناوری های انرژی در ساختمان

ممیزی انرژی

نقشه کشی صنعتی

مکانیک سیالات غیر لزج

سوابق پژوهشی

مسئول دبیر خانه چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق - دانشگاه کاشان

عضو کمیته اجرایی هفتمین رویداد کمیکار - دانشگاه کاشان

مسئول برگزاری اولین رویداد تخصصی فولاد، انرژی و محیط زیست-دانشگاه کاشان