علیرضا پاچناری


 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی عمران عمرانصنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۸مهندسی عمران سازهصنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۳مهندسی عمران-سازهصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسیاستادیارپیمانیتمام وقت۵