زمینه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی

  • خرابی پیشرونده
  • عملکرد قوسی تیرهای بتنی
  • نشست سازه ها
  • تحلیل غیرخطی سازه ها