پایان نامه ها

پایان نامه های راهنمایی شده:

  -

- مطالعه تحلیلی اثر عملکرد غشایی فشاری بر بار بحرانی قاب¬های بتنی پس از حذف یک یا دو ستون مجاور میانی--دانشجو: سعید توسل هندوآبادی - تاریخ دفاع: 97/11/28

-مطالعه تحلیلی مودهای فروریزش دال های تخت در اثر اعمال اضافه بار در برخی از چشمه های خارجی کف-دانشجو: شهاب باقرزاده - تاریخ دفاع: 96/7/17

- Resistance of Recycled Aggregate Concrete to Sulfate Attack - دانشجو: حسین مهدی علیج- تاریخ دفاع: 96/11/2

- اثر پدیده نشست تفاضلی بزرگ ستون ها بر رفتار قاب های خمشی بتنی - دانشجو: الهه پیراینده- تاریخ دفاع: 97/6/12

پایان نامه های تحت مشاوره:

-طراحی نشانه شهری با رویکرد بهینه سازی سازه با الهام از دانش بایونیک - دانشجو: زهرا ثابت قدم- اساتید راهنما: دکتر عالمی و دکتر صادقپور-تاریخ دفاع: 96/6/14

-بررسی روش‌های طراحی ساختمان‌های بتنی بر اساس معیارهای عملکردی - دانشجو: سید محمدحسین کامل- استاد راهنما: دکتر استادحسین-تاریخ دفاع: 95/10/6