سید محمد راستگوفر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
سطح چهارفقه و اصول و فلسفهقم
کارشناسی۱۳۶۰معارف اسلامیمدرسه عالی تربیتی طلاب (دانشگاه قم)
کارشناسی ارشد۱۳۷۵علوم قرآن و حدیثدانشگاه تهران
دکتری۱۳۸۲علوم قرآن و حدیثدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانرسمی قطعیتمام وقت۲۵

سوابق اجرایی

  •  سردبیر مجله مطالعات عرفانی.
  • عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی «مطالعات عرفانی» دانشگاه کاشان.

- کتاب سال و رتبۀ نخست کتاب سال در دوره بیست و سوم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛(بررسی‌ تاریخی‌ قصص‌ قرآن)

- رتبۀ نخست کتاب سال قصه های قرآنی مهر ۱۳۸۴؛(بررسی‌ تاریخی‌ قصص‌ قرآن)

- رتبۀ دوم کتاب برتر قرآنی سال ۱۳۸۳؛(بررسی‌ تاریخی‌ قصص‌ قرآن)

- برگزیدهٔ جشنوارۀ شعر فجر ۱۳۹۶؛ (در پی آن آشنا)

- برگزیدۀ دومین جشنوارۀ کتاب فصل تابستان ۱۳۸۶.(چنین گفت ابن عربی)

عرفان اسلامی/ متون عرفانی فارسی و عربی

حافظ شناسی/ مولوی پژوهی

زیبایی شناسی و بلاغت

تصحیح انتقادی متون فارسی و عربی

ترجمه و قرائت متون عربی

تحقیق در متون عرفانی حکمی

کتابها

۱ .تلخ خوش؛ قم، انتشارات خرم، ۱۳۷۰.

۲ .سلوک عارفان؛ قم، انتشارات سایه، ۱۳۷۲.

۳ .دیوان حافظ؛ قم، انتشارات خرم، ۱۳۷۳.

۴ .تجلی قرآن و حدیث در شعرفارسی؛ تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۶.

۵ .گزینش و گزارش حدیقه سنایی؛ تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۰.

۶ .هنر سخنآرایی؛ تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۲.

۷ .ایهام در شعر فارسی؛ تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۹.

۸ .در جستجوی جاودانگی؛ قم، انتشارات سایه، ۱۳۷۶.

۹ .بررسی تاریخی قصص قرآن؛ تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۳.

۱۰ .عرفان در غزل فارسی؛ تهران، انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۸۳.

۱۱ .پرنیان خیال؛ تهران، انتشارات عیاران، ۱۳۸۳.

۱۲ .چنین گفت ابن عربی؛ تهران، نشرنی، ۱۳۸۶.

۱۳ .دیوان حافظ؛ تهران، نشرنی، ۱۳۸۹.

۱۴. در پی آن آشنا؛ تهران، نشر نی.

۱۵. مثمر؛ تهران؛ انتشارات میراث مکتوب، ۱۳۹۹.

ادبیات فارسى و عربى، علوم قرآنى، فلسفه و عرفان، زیبایی شناسی.

سوابق پژوهشی

  •  سردبیر مجله مطالعات عرفانی.
  • عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی «مطالعات عرفانی» دانشگاه کاشان.