عباس سعادتمندی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵ریاضی-کاربرد در کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی کاربردی-آنالیز عددیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۳ریاضی کاربردی- آنالیز عددی و کنترلدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
کاشانعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۸