جواد صفایی قمی

برنامه هفتگی آقای دکتر جواد صفایی قمی ترم 992

  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه                              
یکشنبه             شیمی آلی 1(3.00), مکان () NMR پیشرفته(3.00), مکان ()          
دوشنبه                 NMR پیشرفته(3.00), مکان ()          
سه شنبه     شیمی آلی 1(3.00), مکان ()       آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی(2.00), مکان ()            
چهارشنبه         کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی(2.00), مکان ()                  
پنجشنبه                   حل تمرین کاربرد طیف سنجی   حل تمرین شیمی آلی 1      
جمعه سمینار موضوع روز (شیمی)(1.00), مکان () * شروع زوج                         تمرین پژوهش(3.00), مکان ()
سمینار(1.00), مکان ()                         سمینار (شیمی)(1.00), مکان ()
                            سمینار 1 (شیمی)(1.00), مکان ()

ساعات حضور

ساعات حضور فیزیکی بنده در نیمسال دوم تحصیلی ۹۹۲ روزهای شنبه در دفتر کار یا در آزمایشگاه میباشد

روز های جمعه هر هفته ساعت ۱۸ تا ۲۰ جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت دسته جمعی در سیستم lms

 سه شنبه و چهار شنبه شب جلسه خصوصی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سیستم lms هر یک به طور جداگانه