مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Preparation and characterization of Fe3O4@SiO2/APTPOSS core–shell composite nanomagnetics and their application in the one-pot synthesis of 4H-pyrans derivativesسمیرا معین نجف ابادی,جواد صفائی قمیبیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی2022-07-26 - 2022-07-28
۲Synthesis of Polyhydroquinoline Derivatives Using Fe3O4@polyethyleneglycol (PEG) Core/ShellSara Fouladi21st ICS International Chemistry Congress2022-07-26 - 2022-07-28
۳Preparation benzo[g]chromene - 3 - carboxylates by 4 - (4' - diamino - di - phenyl) - sulfone supported on hollow magnetic mesoporous Fe3O4@SiO2 NPs as an efficient catalystجواد صفائی قمی,نسرین عنایت مهری,فهیمه اشتغالبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۴CoAl2O4 spinel nanocrystals as a novel catalyst for synthesis of 2,3- dihydroquinazolin-4(1H)-onesجواد صفائی قمی,راحله تیموری سلطانیبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۵Synthesis of pyridine derivatives via using magnetic nanocatalyst Fe3O4@SiO2@SO3H as a reusable catalystجواد صفائی قمی,رضا آقاگلیبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۶Synthesis of 1,6-diamino-3,5-diethynyl-4-phenylpyridin-2(1H)-one derivatives via a one-pot four-component reaction by using CoS nanoparticleجواد صفائی قمی,سمانه اسماعیلیبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۷An efficient synthesis of 2,2-(Phenylmethylene)bis(5,5- dimethylcyclohexan- 1,3-dion) derivatives using ZnS nanoparticleجواد صفائی قمی,سعیده اسدیانبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۸CuCr2O4 nanoparticles as a new and efficient catalyst for the sonogashira coupling of triarylamines and arylacetylene by microwave irradiationجواد صفائی قمی,زینب اکبرزادهنوزدهمین کنگره شیمی ایران2017-2-20
۹Facile diastereoselective sonochemical synthesis of isoxazolidines catalyzed by Fe3O4-L-proline nanoparticles as a magnetic catalystجواد صفائی قمی,صفورا زاهدی2nd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering2016-5-5
۱۰Nano-Fe3O4/polyethyleneglycol (PEG) as an efficient nanocatalyst for the one-pot synthesis of benzo[g]chromenes under microwave irradiationجواد صفائی قمی,فهیمه اشتغال2nd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering2016-5-5
۱۱A concise synthesis of benzo[g]chromenes catalyzed by Ionic liquid immobilized on FeNi3 nanocatalystجواد صفائی قمی,فهیمه اشتغالسومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی پتروشیمی و نانو ایران2016-5-30
۱۲Nano-Fe3O4@SiO2@APTPOSS core–shell composite as an efficient nanocatalyst for the one-pot synthesis of 1,3-thiazolidin-4-one derivatives under ultrasonic irradiationسیدهادی ناظم زاده,جواد صفائی قمیThe sixth International Congress on Nanoscience and Nanotechnology2016-10-26
۱۳Nano-Fe3O4/PEG/Succinic anhydride as an efficient nanocatalyst for the one-pot synthesis of benzo[g]chromenes under ultrasonic irradiationفهیمه اشتغال,جواد صفائی قمیThe sixth International Congress on Nanoscience and Nanotechnology2016-10-26
۱۴Synthesis of bis-spiro-substituted piperidines using nano-CuFe2O4@Chitosan under ultrasonic conditionsمحمدرسول لشکری,جواد صفائی قمی,حسین شهبازی علویThe sixth International Congress on Nanoscience and Nanotechnology2016-10-26
۱۵Synthesis of perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-1,5-dithiones catalyzed by Fe3O4@SiO2-SO3H nanocatalystیحیی فاضلی مهربانی,جواد صفائی قمی,حسین شهبازی علویThe sixth International Congress on Nanoscience and Nanotechnology2016-10-26
۱۶Synthesis of 3,4,5-substituted furan-2(5H)-ones using nano-NiZr4(PO4)6 as catalyst under ultrasonic irradiationعلیرضا حاتمی,جواد صفائی قمیThe sixth International Congress on Nanoscience and Nanotechnology2016-10-26
۱۷L-proline functionalized Fe3O4 nanoparticles as a novel magnetic chiral catalyst for the direct asymmetric Mannich reactionجواد صفائی قمی,صفورا زاهدیبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران2015-9-8
۱۸A comparative study of the catalytic activity of nanosized catalysts in the one-pot synthesis of 4H-pyrans and 1,4-dihydropyridinesجواد صفائی قمی,راحله تیموری سلطانیبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران2015-9-8
۱۹Syntheses of tetrahydropyrazolopyridines using ZnFe2O4 nanoparticles as a reusable magnetically catalystجواد صفائی قمی,ریحانه صادقیبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران2015-9-8
۲۰Facile and rapid synthesis of (2Z)-(2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)(1H-tetrazol-5-yl)ethanenitrile via a multi-component domino knoevenagel condensation/1,3 dipolar cycloaddition reaction catalyzed by reusable ZrP2O7 NPsجواد صفائی قمی,سلیمان پایمردسامانیبیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران2015-9-8
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.