سعید امیر

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:۲>
  • Stability, vibration and Buckling of structures
  • Analysis of Plates, beams and shells
  • Analysis of Micro & Nano Structures
  • Functionally Graded Materials
  • Porous Material
  • Numerical Methods
  • Plasticity and Creep
  • Smart Materials
  • Viscoelasticity
  • Elasticity

 

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه کاشان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۲

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
استاتیک
مکانیک نانوساختارها
مکانیک نانوساختارها
مکانیک نانوساختارها
مکانیک نانوساختارها
استاتیک
--
۱۰-۱۲
مراجعه دانشجویی ۱۱-۱۰
شورای گروه ۱۲-۱۱
مراجعه دانشجویی ۱۱-۱۰
مراجعه دانشجویی ۱۱-۱۰
آز مقاومت مصالح
--
۱۲-۱۴
شورای گروه ۱۳-۱۲
نقشه‌کشی صنعتی ۱۴-۱۳
نقشه‌کشی صنعتی 1
--
۱۴-۱۶
نقشه‌کشی صنعتی
نقشه‌کشی صنعتی 1
راهنمایی و مشاوره دانشجو
شورای دانشکده/پژوهشکده
---
۱۶-۱۸
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی ۱۷-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
--
۱۸-۲۰
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه ۱۹-۱۸
--