سعید امیر

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:۲>
  • Stability, vibration and Buckling of structures
  • Analysis of Plates, beams and shells
  • Analysis of Micro & Nano Structures
  • Functionally Graded Materials
  • Porous Material
  • Numerical Methods
  • Plasticity and Creep
  • Smart Materials
  • Viscoelasticity
  • Elasticity

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه کاشان

برنامه کاری هفتگی