مهسا سهیل شمائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷ریاضی کاربردیدانشگاه الزهرا(س)
کارشناسی ارشد۱۳۹۰علوم کامپیوتر-نظریه محاسباتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۷ریاضی کاربردی-علوم کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی


مدیر گروه آموزشی علوم کامپیوتر - خرداد ۱۴۰۱ تاکنون

عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم ریاضی - مهر ۱۴۰۱ تاکنون
 


کسب رتبه نخست در مقطع کارشناسی - سال ۱۳۸۷

پذیرش استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد - سال ۱۳۸۸

کسب رتبه نخست در مقطع کارشناسی ارشد - سال ۱۳۹۰

پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری - سال ۱۳۹۰

کسب رتبه نخست در مقطع دکتری - سال ۱۳۹۷

استاد نمونه آموزشی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان - سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹

 

عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها - تیر ۱۴۰۲

 


الگوریتم و محاسبات

برنامه نویسی

هوش مصنوعی

شبکه‌های کامپیوتری

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
مراجعه دانشجویی
شبکه‌های کامپیوتری
مبانی هوش محاسباتی
شبکه‌های کامپیوتری
پژوهش و مطالعه
-
۱۰-۱۲
مباحث ویژه 1 (ریاضی)
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مباحث ویژه 1 (ریاضی)
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
-
۱۲-۱۴
مبانی هوش محاسباتی
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۴-۱۶
پژوهش و مطالعه
برنامه‌سازی کامپیوتر
برنامه‌سازی کامپیوتر
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰ - - - - - -