برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان برنامه‌سازی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان برنامه‌سازی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان مبانی هوش محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مبانی هوش محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان شبکه‌های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان شبکه‌های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مباحث ویژه 1 (ریاضی)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مباحث ویژه 1 (ریاضی)
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 12 تا 13.5
عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 13.5
عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان برنامه‌سازی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان برنامه‌سازی کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان هوش مصنوعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان هوش مصنوعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان شبکه‌های کامپیوتری
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی هوش محاسباتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان هوش مصنوعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
مقطع تحصیلی کارشناسی