نفیسه شریفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشدفیزیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسیفیزیک - اتمی مولکولیدانشگاه الزهرا (س)
دکتریعلوم و فناوری نانو - نانوفیزیکدانشگاه صنعتی شریف
فوق دكتریعلوم و فناوری نانوصنعتی شریف

سوابق پژوهشی

عضویت در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران (1385- حال)
عضویت در انجمن نانو ایران (1385- حال)
عضویت در انجمن فیزیک ایران (1378- حال)