مطالعه عددی جابجایی طبیعی آشفته نانوسیال آب-اکسید تیتانیوم درون یک محفظه مستطیلی مایل با زوایای مختلف

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده، مجتبی سپهرنیا، فریده هدایتی
همایشبیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه تربیت مدرس
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در تحقیق حاضر جریان جابجایی طبیعی آشفته نانوسیال آب-اکسیدتیتانیوم در یک محفظه مستطیلی مایل، با کاربرد سرمایش از سقف، در زوایای مختلف محفظه (90≥Ɵ≥0) بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر زاویه محفظه بر انتقال حرارت جابجایی آشفته می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد نوع رژیم جریان در عملکرد حرارتی محفظه در زوایای مختلف تاثیر چشمگیری دارد؛ در جریان آرام بیشترین انتقال حرارت در زاویه 30 درجه مشاهده می‌شود اما با تبدیل جریان آرام به آشفته و افزایش اغتشاشات، عملکرد حرارتی محفظه تغییر می‌کند به طوری که برای رایلی 108 در زوایه 45 درجه و برای رایلی 1010 در زوایه 60 درجه حداکثر انتقال حرارت مشاهده می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد با افزایش کسر حجمی و افزایش رایلی انتقال حرارت بهبود می‌یابد. در مجموع بیشترین انتقال حرارت برای محفظه مایل با زاویه 60 درجه، پرشده از نانوسیال آب- اکسید تیتانیوم با کسر حجمی 4 درصد، در رایلی 1010می‌باشد.