تحلیل انرژی، اگزرژی و اقتصادی و بهینهسازی بازیافت انرژی از گازهای خروجی توربینهای گازی در ایستگاههای تقویت فشار گاز

نویسندگانشهریار میرحکیمی، سمیرا اردکانی، قنبر علی شیخ زاده
همایشهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
تاریخ برگزاری همایش۵ تا۷ شهریور ۱۳۹۶
محل برگزاری همایشدانشگاه صنعتی شاهرود
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در مطالعه حاضر روشهای نوین بازیافت انرژی از گازهای خروجی توربینهای گازی در ایستگاههای تقویتت فشتار گتاز بررستی شتده است. سیکل مورد بررسی، واحد تولید سه گانه با استفاده از توربین و چیلت ر جتببی و ستیکل ارگانیتک رانکتین متی باشتد. روش مطالعته، بهینهسازی تک هدفه سیستم تولید همزمان سرمایش، حرارت و توان میباشد. ابتدا مدلسازی ترمودینامیکی، تعیین روابط ترمودینتامیکی مربوط به اجزای سیکل، آنالیز اقتصادی سیکل و انتخاب تابع هدف انجام گرفته است. سپس بر اساس روابط حاکم، یک برنامه کتامپیوتری در محیط متلب تهیه شده است و با اجرای آن برای سه سیال ارگانیک دی کلروتری فلوئورو اتان، و تترا فلوئورو اتان و پنتا فلوئورو پروپان، پارامترهای موثر در تابع هدف بدست آمده است. در پایان با استفاده از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک، با کمینه کتردن تتابع هزینته ستالیانه سیکل، شرایط بهینه تعیین شده است. پس از تحلیل نتایج، مشخص شده است که ستیال دی کلروتتری فلوئتورو اتتان از نظتر اقتصتادی ، راندمان بالاتری دارد. همچنین نشان داده شده است که استفاده از چیلر جببی علاوه بر کاهش هزینه باعث افزایش رانتدمان اگتزرژی نیتز میشود.