بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال با خواص متغیر در محفظه مربعی کج شده

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,حمیدرضا احترام,علیرضا آقائی,سیدمیرسعید صدری,زهرا شمس قهفرخی
همایشدومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاریرد
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱-۲۱
محل برگزاری همایشاصفهان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جریان و انتقال حرارت در جابه جایی طبیعی نانوسیال آب – اکسیدمس با خواص متغیر در محفظه ی مربعی کج شده می باشد. دیواره های افقی محفظه عایق بوده، دیواره ی جانبی سمت چپ گرم و دیواره ی جانبی طرف راست سرد است. مطالعه برای اعداد رایلی 103، 104، 105 و 106، اعداد هارتمن 0، 10 و 50، زاویه‌های محفظه 0، 30 و 60 درجه با راستای افقی و کسرهای حجمی 0، 02/0 و 04/0 از نانوذرات انجام شده است. معادلات حاکم با روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر به صورت عددی حل شدند. نتایج نشان دادند با اعمال میدان مغناطیسی و افزایش آن، سرعت نانوسیال و در نتیجه قدرت جریان کاهش یافته و رفتار نانوسیال از جابه جایی طبیعی به رفتار نانوسیال در هدایت حرارتی نزدیک می شود. در همه ی اعداد رایلی و کسرهای حجمی مورد بررسی با افزایش عدد هارتمن، عدد ناسلت متوسط کاهش می یابد. همچنین با افزایش زاویه محفظه با افق مقادیر عدد ناسلت در همه ی اعداد رایلی کاهش می یابد.