مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی درون یک محفظه با مانع

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,حمیدرضا احترام,علی بلال
همایشچهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۰-۱۸
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

گرمایش هوا با یک منبع گرم در کف یک محفظه مربعی شکل با جریان جابجایی ترکیبی به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. جریان هوای سرد از طریق دهانه پایینی سمت چپ وارد محفظه شده و از طریق دهانه بالایی سمت راست خارج می‌شود. به منظور بهبود انتقال حرارت، درون محفظه یک مانع عایق با نسبت های منظری مختلف در دو حالت افقی و عمودی قرار داده شده است. شبیه‌سازی برای هوا با عدد پرانتل 71/0 در چهار نسبت منظری مختلف (4/0، 5/0، 6/0 و 7/0) و مقادیر مختلف عدد ریچاردسون در محدوده 100≥ Ri ≥ 1/0 انجام شده است. نتایج عددی نشان داده اند که در هر دو حالت افقی و عمودی با افزایش عدد ریچاردسون مقدار عدد ناسلت متوسط کاهش می‌یابد.