بررسی اثر مدل‌های مختلف ضریب رسانایی حرارتی بر افت فشار و انتقال حرارت جریان جابه‌جایی مغشوش نانوسیال در کانال افقی با سطح دندانه‌ای

نویسندگانقنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,احمد ابابایی,فرزاد عابدی مبارکه
همایشششمین همایش ملی مبدل‌های گرمایی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۴-۱۱-۲۰
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این مقاله، اثر مدل‌های مختلف پیش‌بینی کننده ضریب رسانایی حرارتی بر میدان جریان و انتقال حرارت در جابه‌جایی اجباری جریان مغشوش نانوسیال در کانالی افقی با سطحی دندانه‌ای به‌صورت عددی بررسی شده است. برای تحلیل جابه‌جایی اجباری جریان مغشوش نانوسیال از روش k-ω و الگوریتم سیمپل استفاده شده است. مطالعه برای کسر حجمی 0، تا 04/0 نانوذرات، عدد رینولدز 20000 تا 60000 انجام شده است. نتایج عددی نشان می‌دهد که برای همه‌ی مدل‌های هدایت حرارتی استفاده شده با افزایش کسرحجمی نانوذرات عدد ناسلت متوسط افزایش می‌یابد. همچنین همه‌ی مدل‌های انتخابی در این مطالعه نشان می‌دهند که برای یک کسر حجمی ثابت با افزایش عدد رینولدز نرخ حرارت منتقل شده بیشتر می‌شود. افت فشار جریان نانوسیال با افزایش عدد رینولدز و همچنین با افزایش کسرحجمی نانوذرات زیاد می‌شود. در کسر حجمی ثابت با زیاد شدن عدد رینولدز از 20000 تا 40000 ضریب اصطکاک تغییری محسوسی ندارد ولی با افزایش عدد رینولدز از 40000 به 60000 ضریب اصطکاک کاهش می‌یابد.