مطالعه عددی تاثیر الگوهای مختلف تیغه‌گذاری بر میدان جریان دوفازی در یک سلول فلوتاسیون ستونی

نویسندگانمحمدرضا استادیان بیدگلی قنبرعلی شیخ‌زاده علیرضا آقایی
همایشبیست و ششمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۴ تا ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
محل برگزاری همایشدانشگاه سمنان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

تحقیقات نشان داده است که تیغه گذاری در سلول فلوتاسیون ستونی سبب افزایش بازیابی مواد معدنی می شود. در کار حا ضر با استفاده از مدل سازی عددی جریان دوفازی داخل سلول فلوتاسیون ستونی تاثیر 4 الگوی متفاوت تیغه گذاری بر میدان جریان دوفازی سیال، قطر حبابها و ماندگی گاز داخل سلول مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور شبیه سازی جریان از نرم افزار گمبیت برای تولید هند سه و شبکه بندی و از نرم افزار انسیس فلوینت برای انجام محاسبات عددی استفاده شده است. میدان محاسباتی، ستون فلوتاسیون با مقطع دایره به قطر 10 سانتی متر و ارتفاع 1168 متر است. شبیه سازی به صورت 3 بعدی، گذرا و با مدل دوفازی اویلرین برای ستون بدون تیغه و ستون تیغه گذاری شده انجام گرفته است و به منظور دستیابی به رژیم جریان حبایی از مدل توازن جمعیت نرم افزار فلوینت استفاده ش ده است 4 الگوی تیغه گذاری مورد بررسی شامل تیغه گذاری عمودی، تیغه گذاری افقی، تیغه گذاری مختلط افقی و تیغه گذاری مختلط افقی و عمودی است. نتایج نشان میدهد که تیغه گذاری افقی بهترین عملکرد در کاهش اختلاط محوری در س تون را دارد به نحوی که در این الگوی تیغه گذاری سرعت محوری 75٪ کمتر از ستون بدون تیغه است. قطر متوسط حباب دا خل س تون با اعمال تیغه افزایش یافته و در حالت تیغه گذاری عمودی افزایش قطر متوسط حباب داخل ستون، برابر 94٪ است.

لینک ثابت مقاله