عباسعلی ولی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴مهندسی منابع طبیعی-مرتع وآبخیزداریدانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی منابع طبیعی-مرتع وآبخیزداریدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۴برنامه ریزی محیطی-اکوژئومرفولوژیدانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شیراز - دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

رییس بخش مرتع و آبخیزداری،دانشگاه شیراز،۷۹-۱۳۷۸

معاون آموزشی-پژوهشی دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه شیراز،۸۱-۱۳۷۹

معاون آموزشی-پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان،۹۱-۱۳۹۰

دبیر اجرایی کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی،دانشگاه کاشان،۱۳۹۱

مدیر ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان،۱۳۹۲

مدیر گروه مدیریت و کنترل بیابان،دانشگاه کاشان،۱۳۹۹

استاد نمونه آموزشی دانشگاه شیراز ۱۳۷۸

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه شیراز ۱۳۷۹

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه شیراز ۱۳۸۰

استاد نمونه آموزشی دانشگاه شیراز ۱۳۸۳

استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان ۱۳۹۲

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان ۱۳۹۸

 

مدیریت پوشش گیاهی

ارزیابی طرحهای منابع طبیعی

مدیریت منابع طبیعی

مدیریت جامع بیابان

ژئومرفولوژی ،تحلیل های کمی در منابع طبیعی

 

عضو هیات تحریریه مجله مهندسی اکوسیستم بیابان

مطالعات پوشش گیاهی

مطالعات ژئومرفولوژی

مطالعات سرزمین

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه مجله مهندسی اکوسیستم بیابان

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پیگیری امور گروه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مخاطرات محیطی
-
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
شورای گروه
شورای دانشکده/پژوهشکده ۱۱-۱۰
شورای مجله ۱۲-۱۱
مراجعه دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۲-۱۴
ناهار - نماز
مدیریت اثرات ژئوتوریسم
اقتصاد منابع طبیعی
زمین در فضا
ناهار - نماز
-
۱۴-۱۶
پیگیری امور پژوهشی
پیگیری امور پژوهشی
شورای پژوهشی
پیگیری امور پژوهشی
پژوهش و مطالعه
-
۱۶-۱۸
پژوهش و مطالعه
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
پژوهش و مطالعه
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰ - - - - - -