زهره زهرایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیالزهرا (س)
کارشناسی ارشد۱۳۸۰زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۶زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

- مسئول راه اندازی گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی (بیوتکنولوژی) در دانشگاه کاشان
- سرپرست گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی از 88/5/28 تا  91/6/25
- مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی از 91/6/25 تا 96/8/23
- مدیر نظارت و سنجش آموزش از 88/4/14 تا 90/6/6
 
   استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال های 1389 ، 1391 ، 1393 و 1396
 
 

کارشناسی:

 دروس نظری: بیوشیمی 1، بیوشیمی 2 ، زیست شناسی سلولی ، مبانی شیمی زیستی 1 ، مبانی شیمی زیستی 2 ، مسیرهای متابولیک

دروس عملی: آزمایشگاه بیوشیمی 1،  آزمایشگاه بیوشیمی 2 ، آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ، آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی 2

کارشناسی ارشد:

- بیوشیمی کربوهیدرات ها و لیپیدها

- بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

- آنزیم شناسی

- تنظیم متابولیسم

 راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی:

بیوشیمی 1 ، بیوشیمی 2 ، زیست شناسی سلولی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی جانوری ، ژنتیک 1 ، ژنتیک 2 ، میکروبیولوژی 1 ، میکروبیولوژی 2 ، فیزیولوژی گیاهی ، بیوتکنولوژی ، ایمونولوژی

 

- بیوشیمی

- زیست شناسی سلولی

- متابولیسم