زهره زهرایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژیالزهرا (س)
کارشناسی ارشد۱۳۸۰زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۶زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

- مسئول راه اندازی گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی (بیوتکنولوژی) در دانشگاه کاشان
- سرپرست گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی از ۸۸/۵/۲۸ تا  ۹۱/۶/۲۵
- مدیر گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی از ۹۱/۶/۲۵ تا ۹۶/۸/۲۳
- مدیر نظارت و سنجش آموزش از ۸۸/۴/۱۴ تا ۹۰/۶/۶
 
   استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال های ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹
 
 

کارشناسی:

 دروس نظری: بیوشیمی ۱، بیوشیمی ۲ ، زیست شناسی سلولی ، مبانی شیمی زیستی ۱ ، مبانی شیمی زیستی ۲ ، مسیرهای متابولیک

دروس عملی: آزمایشگاه بیوشیمی ۱،  آزمایشگاه بیوشیمی ۲ ، آزمایشگاه زیست شناسی سلولی ، آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی ۲

کارشناسی ارشد:

- بیوشیمی کربوهیدرات ها و لیپیدها

- بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک

- آنزیم شناسی

- تنظیم متابولیسم

- اصول بیوشیمی

 راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی:

بیوشیمی ۱ ، بیوشیمی ۲ ، زیست شناسی سلولی ، زیست شناسی گیاهی ، زیست شناسی جانوری ، ژنتیک ۱ ، ژنتیک ۲ ، میکروبیولوژی ۱ ، میکروبیولوژی ۲ ، فیزیولوژی گیاهی ، بیوتکنولوژی ، ایمونولوژی

 

- بیوشیمی

- زیست شناسی سلولی

- متابولیسم

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -