سروش زمانی مقدم

 

آدرس : کاشان، بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان- ساختمان دانشکده فیزیک- اتاق248
کد پستی: 51167-87317
تماس: 55913057-031

پست الکترونیکی:    zamani_moghaddam.s@kashanu.ac.ir 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ۱۳۸۲فیزیک - فیزیک نظریدانشگاه علوم و تحقیقات تهران SRBIAU و مدرک معادل کارشناسی فیزیک نظری از فدراسیون روسیه سال 1384
کارشناسی ارشد۱۳۸۶فیزیک - فیزیک نظریدانشگاه دولتی مسکو (لومانوسف)MSU
دکترای تخصصی۱۳۸۹فیزیک - فیزیک نظریدانشگاه دولتی مسکو (لومانوسف)MSU