محمدرضا ذوقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی برق - الکترونیکصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مهندسی برق - مخابرات سیستمتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۹مهندسی برق - مخابرات سیستمعلم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر فرهنگی دانشگاه: ۱۳۹۲-۱۳۹۴
مدیر گروه مخابرات: ۱۳۹۷ تاکنون

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
جلسه احرایی
پژوهش و مطالعه
جلسه اجرایی
پژوهش و مطالعه
جلسه اجرایی
-
۱۰-۱۲
جلسه احرایی
سیگنالها و سیستمها
امور آموزشی
سیگنالها و سیستمها
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۲-۱۴
امور آموزشی
امور آموزشی
مراجعه دانشجویی
راهنمایی و مشاوره دانشجو
راهنمایی و مشاوره دانشجو
-
۱۴-۱۶
تئوری تخمین
شورای دانشکده/پژوهشکده
جلسات فرهنگی
امور آموزشی
امور آموزشی
-
۱۶-۱۸
سیگنالها و سیستمها
تئوری تخمین
سیگنالها و سیستمها
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
-
۱۸-۲۰ - - - - - -