برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

منابع

96/10/13: تکلیف سری هشتم

96/10/13: جداول و فرمولها

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه-دوشنبه 16-18 کلاس 2، دانشکده مهندسی - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه از ساعت 14 تا 16 - - -
سه شنبه از ساعت 14 تا 16 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ - - -
از ساعت ۱۶ تا ۱۸ - - -
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ - - -
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ - - -
منابع

96/10/15: تکلیف سری پنجم

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه 12:30-14، یکشنبه 8-10 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
شنبه از ساعت 16 تا 18 - - -
دوشنبه از ساعت 16 تا 18 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه 14-16، دوشنبه 8-10 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه از ساعت 18 تا 20 - - -
دوشنبه از ساعت 18 تا 20 - - -
منابع

جزوه درس: فصل 1، فصل 2، فصل 3، فصل 4، فصل 5، فصل 10

مجموعه سؤالات کتاب اپنهایم: فصل 1، فصل 2، فصل 3، فصل 4، فصل5

98/07/09: تکلیف سری اول  
98/07/16: تکلیف سری دوم  
98/07/24: تکلیف سری سوم   
98/08/11: تکلیف سری چهارم 
98/08/25: تکلیف سری پنجم 
 

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه - سه شنبه - - -
منابع

اسلایدهای فصل چهارم : 1 ، 2 ، 3
اسلایدهای فصل پنچم: 1 ، 2
تکالیف: سری اول ، سری دوم
 

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
یکشنبه- دوشنبه 10-12 - - -

اطلاعات کلاس

زمان برگزاری مکان برگزاری توضیحات فایل پیوست اول فایل پیوست دوم فایل پیوست سوم
از ساعت ۱۶ تا ۱۸ - - -
شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ - - -