زینب سلطانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵ریاضی کاربردیدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷ریاضی محض (آنالیز تابعی خطی و غیر خطی)دانشگاه اصفهان
دکترای تخصصی۱۳۹۱ریاضی محض (آنالیز تابعی خطی و غیر خطی)دانشگاه اصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانرسمی آزمایشیتمام وقت۷

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
آنالیز ریاضی
-----
۱۰-۱۲
ریاضی عمومی 1
آنالیز تابعی غیرخطی
ریاضی عمومی 1
آنالیز تابعی غیرخطی
--
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶-
مبانی آنالیز ریاضی
-
مبانی آنالیز ریاضی
--
۱۶-۱۸
ریاضی عمومی 1
-
ریاضی عمومی 1
---
۱۸-۲۰------