پایان نامه ها

1- وجود زوج های بهترین تقریب و زوج های تعادل برای نگاشت های مجموعه مقدار کاکوتانی، زهره اسماعیلی (کارشناسی ارشد).

2- تعمیم های اصل تغییر اکلند با کاربردهای آن در نظریه نقطه ثابت، منصوره حبیب زاده (کارشناسی ارشد).

3- خوش حالتی نابرابری تغییراتی مختلط تعمیم یافته و مسائل شمول نقطه ثابت ، میترا کریمی (کارشناسی ارشد).

4- قضایای نقطه ثابت برای نگاشت های KKMو S_KKM در فضای متریک و کاربردهای آن ها، نجمه لباف (کارشناسی ارشد).

  5- قضیه نقطه ثابت برای نگاشت های شبه انقباضی و 1- مجموعه انقباضی، خانم احمدی (کارشناسی ارشد).

   6- نتایج جدید نقطه ثابت برای نگاشت های انقباضی با یک کاربرد در معادلات دیفرانسیل کسری غیر خطی و معادلات انتگرالی غیر خطی، خانم نسرین موسوی نژاد (کارشناسی ارشد).